ALGEMENE VOORWAARDEN ANSBERTUS JURIDISCHE DIENSTEN B.V.

 1. Ansbertus Juridische Diensten BV (“Ansbertus”) is een juristenpraktijk met haar hoofdkantoor in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73418323.
 1. Ansbertus sluit de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uit. Ansbertus beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan haar, en niet aan de aan Ansbertus verbonden (rechts)personen, gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Ansbertus verbonden persoon wordt uitgevoerd.
 1. Iedere aansprakelijkheid van aan Ansbertus (indirect) verbonden (rechts)personen (waaronder haar juristen, werknemers en de Stichting Beheer Derdengelden Ansbertus & Partners) is uitgesloten. Zij zijn ook niet persoonlijk gebonden.
 1. Ansbertus is bevoegd om de werkzaamheden op te schorten indien de facturen niet, niet volledig of niet tijdig worden betaald. Ansbertus is bevoegd om alle maatregelen rechtens te nemen om facturen die niet, niet volledig of niet tijdig worden betaald te incasseren.
 1. Ansbertus beperkt iedere aansprakelijkheid tot het bedrag dat door de door ANSBERTUS afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met een eigen risico dat voor rekening van Ansbertus komt. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, dan beperkt Ansbertus iedere aansprakelijkheid tot een bedrag van € 5.000,00. Als het door Ansbertus in rekening gebracht honorarium meer dan € 5.000,00 bedraagt beperkt Ansbertus de aansprakelijkheid tot het honorarium, tot maximaal € 20.000,00. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade wordt uitgesloten.
 1. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het verloop van twaalf maanden na de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met ANSBERTUS als aansprakelijke partij bekend is geworden.
 1. ANSBERTUS is niet aansprakelijk voor fouten van een bij de uitvoering van een opdracht door ANSBERTUS ingeschakelde tussen- of hulppersoon. Een door de door ANSBERTUS ingeschakelde tussen- of hulppersoon gehanteerde aansprakelijkheidsbeperking geldt onverkort jegens de client.
 2. Op de rechtsverhouding tussen ANSBERTUS en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter te Den Haag is bevoegd van enig geschil dat tussen ANSBERTUS en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 1. ANSBERTUS wordt door de cliënt gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die ANSBERTUS voor de cliënt verricht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ANSBERTUS.
 1. Naast ANSBERTUS kunnen ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, als zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van ANSBERTUS hebben verlaten.
 1. ANSBERTUS is gebonden aan de WWFT. Op grond van de WWFT is ANSBERTUS verplicht om de identiteit van de cliënten vast te stellen en om ongebruikelijke transacties, als bedoeld in de WWFT, onder omstandigheden te melden.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 1. ANSBERTUS heeft een eigen klachtenregeling. Deze regeling kan worden gedownload van ansbertus.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
 1. ANSBERTUS verstrekt op verzoek een Engelse vertaling van de algemene voorwaarden. Ingeval van conflict tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.
 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van declaraties dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Ansbertus het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Ansbertus heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ansbertus kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ansbertus kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 1. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation
 1. Indien uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat het oplossen van het geschil als hiervoor bedoeld niet is op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
 1. Tenzij anders is overeengekomen is op alle overeenkomsten het Nederlands Recht van toepassing.