Meer informatie

Zwangerschap en een vaststellingsovereenkomst

In deze blog gaan wij in op een recente casus die wij hebben behandeld. In dit praktijkvoorbeeld konden werkgever en werknemer niet meer door een deur. De werknemer had een leidinggevende functie. Kern van het conflict tussen partijen was de wijze waarop de werkzaamheden werden verricht en de vele fouten die door de werknemer werden gemaakt. De werknemer kon slecht tegen kritiek en vond dat de werkgever niet zo moeilijk moest doen. Na de vele gevoerde discussies, had de werknemer besloten om zonder enig bericht van afwezigheid of ziekmelding een maand niet op haar werk te verschijnen.

Om het conflict op te lossen heeft de werkgever een vaststellingsovereenkomst aangeboden. De werknemer heeft in eerste instantie ingestemd met de overeenkomst maar heeft deze binnen 14 dagen vernietigd. Volgens de werknemer mocht de werkgever geen vaststellingsovereenkomst aanbieden omdat een opzegverbod geldt. Heeft de werknemer het bij de juiste eind? Lees snel verder voor het antwoord op de vraag.

Opzegverbod wegens zwangerschap

Onder normale omstandigheden is het een werkgever wettelijk niet toegestaan om in geval van zwanger de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zulks conform artikel 7:670 lid 2 BW.

“De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster niet opzeggen gedurende de zwangerschap. De werkgever kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van een arts of van een verloskundige verlangen. Voorts kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet opzeggen gedurende de periode waarin zij bevallingsverlof als bedoeld in artikel 3:1, derde lid, van de Wet arbeid en zorg geniet en na werkhervatting, gedurende het tijdvak van zes weken aansluitend op dat bevallingsverlof, dan wel aansluitend op een periode van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid die haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap en die aansluit op dat bevallingsverlof. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer voorts niet opzeggen gedurende de periode dat hij verlof geniet als bedoeld in artikel 3:1a, eerste of vierde lid, van de Wet arbeid en zorg.”

Opzeggen is dus niet mogelijk. Wel kan de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Uitgangspunt is dat een rechter geen ontbinding kan uitspreken indien er zich ontslagverboden uit artikel 7:670 Burgerlijk Wetboek voordoen (artikel 7:671b lid 2 Burgerlijk Wetboek). Echter indien de werkgever om ontbinding verzoek bij de rechter op grond van artikel 7:669 lid 3 onderdeel c t/m h Burgerlijk Wetboek en er zich opzegverboden voordoen zoals opgenomen in artikel 7:670 leden 1 t/m 4 en 10 Burgerlijk Wetboek (zoals het opzegverbod tijdens zwangerschap, bevallingsverlof en 6 weken daarna) kan de rechter het ontbindingsverzoek toch inwilligen, indien:

  1. het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop die opzegverboden betrekking hebben; of
  2. er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen (7:671b lid 6 Burgerlijk Wetboek).

In het praktijkvoorbeeld is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst uitspreken en gaat dan voorbij aan het opzegverbod.

Vaststellingsovereenkomst

Bij het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst mag het conflict niet direct of indirect aan de zwangerschap van een werknemer worden gelinkt. In een vaststellingsovereenkomst moet er duidelijk worden opgenomen dat er sprake is van een verschil van inzicht in de uitvoering van de werkzaamheden en dat de werkgever het initiatief heeft genomen om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan.

Tips voor de werkgever

In geval van disfunctioneren van een werknemer waarbij er sprake is van zwangerschap adviseren wij werkgevers om de rechter te verzoeken om op grond van een verstoorde arbeidsrelatie de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bouw een goed dossier op. Voer functioneringsgesprekken en leg deze vast in het personeelsdossier. Stel samen met de werknemer een verbeteringsplan op en biedt daarbij indien mogelijk cursussen aan. Ga in geval van zwangerschap voor de zekerheid van een gerechtelijke uitspraak. Het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst is een manier om het arbeidsconflict te beëindigen.

Het inwinnen van juridisch advies is geen overbodige luxe. Bij arbeidsrechtelijke geschillen hebben wij van Ansbertus Law topjuristen in huis die u van gedegen advies kunnen voorzien. Leg uw casus vrijblijvend aan ons voor. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 088-2016598 of stuur een e-mailbericht naar arbeidsrecht@ansbertus.nl

Disclaimer: De artikelen op onze website en social media kanalen zijn met grote zorg en aandacht samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie daarop. De verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatieverschaffing en kan niet worden gezien als juridisch advies. Ansbertus Law aanvaardt geen aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de website en/of social media (of de onmogelijkheid die te gebruiken), inclusief schade die is veroorzaakt door fouten of onvolledigheden van de verstrekte informatie op deze website of op websites van derden waarnaar Ansbertus Law is doorgelinkt of die naar de website van Ansbertus Law gelinkt zijn.